Informare privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR)


Operatorul economic, SC. Dartech L&L S.R.L, cu sediul social: Ora. Petrila,Jud.Hunedoara Str. Republicii 107/06, adresa punct de lucru si corespondenta: Calea Medves nr. 1001 Hala 2A, reprezentat legal prin Miclea Hainalka, in calitate de administrator, avand ca obiect de activitate -Intermedieri in comertul cu produse diverse – 4619, avand calitatea de OPERATOR DE DATE PERSONALE sub nr 28050 din 21.05.2013, numit in continuare OPERATR ECONOMIC
CLIENTI – PERSOANE FIZICE / PERSOANE JURIDICE, de pe teritoriul Uniunii Europene, potentiali clienti / clienti finali / numiti in continuare BENEFICIARI
Preambul:- OPERATORUL ECONOMIC a luat cunostinta despre Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare „Regulament”) si in special de obligatiile care revin oricarui Operator de date cu caracter personal.

– OPERATRUL ECONOMIC declara ca a fost informat asupra obligatiei sale de a prezenta garantii, legate in special de securitatea, modalitatile de prelucrare si de transfer al oricaror date cu caracter personal.

In conformitate cu noile regulamente impuse de catre GDPR, Termenii si Conditiile de Utilizare au fost actualizate si aduse la standardul European, respectand de asemenea cadru legislativ din Romania, in speta legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, drept pentru care s-a impus necesitatea elaborarii unei Informari in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, destinata BENEFICIARILOR, prin care se stabilesc urmatoarele:

Articolul 1. – Definitii

1.1. Conform Regulamentului, partile agreaza urmatoarele definitii:

a) „Date cu caracter personal”: desemneaza orice informatii (orice suita de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita in continuare „persoana interesata”).
Este considerata a fi o „persoana fizica identificabila” o persoana fizica ce poate fi identificata, in mod direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, precum un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la mai multe elemente specifice proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b) „Operator”: desemneaza OPERATORUL ECONOMIC, care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal
c) „Responsabil de prelucrare”: OPERATORUL ECONOMICsau BENEFICIARII;
d) „Subcontractor”: desemneaza aici orice organism tert partilor, care are o relatie contractuala cu OPERATORUL ECONOMIC, pentru furnizarea serviciilor care fac obiectul prelucrarii datelor cu caracter personal;
e) „Prelucrarea datelor cu caracter personal”: desemneaza orice operatiune sau orice ansamblu de operatiuni efectuate sau nu de catre OPERATORUL ECONOMIC, cu ajutorul unor procedee automatizate si aplicate datelor sau ansamblurilor de date cu caracter personal, precum culegerea, inregistrarea, organizarea, structurarea, pastrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice alta forma de punere la dispozitie, apropierea sau interconectarea, limitarea, stergerea sau distrugerea acestora;
f) „Privacy Shield”: desemneaza principiile stabilite prin Decizia Comisiei Europene din 12 iulie 2016, care permit incadrarea schimburilor de Date cu caracter personal intre o tara membra a Uniunii Europene si o intreprindere cu sediul in Statele Unite;
g) „Violarea datelor cu caracter personal”: desemneaza o violare a securitatii care atrage dupa sine, in mod accidental sau ilicit, distrugerea, pierderea, alterarea divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, pastrate sau prelucrate in alt mod, sau accesul neautorizat la respectivele date.
h) „Ora/zi”: desemneaza ora/ziua lucratoare.
i) Prin trimiterea datelor dvs. personale (mail, numar telefon, facebook,etc…) prin orice formular de pe website precum si comunicarea acestora telefonic, pe whatsapp, facebook, mesaje, etc… sunteti de acord cu abonarea la newsletterul nostru saptamanal si la alte tipuri de informari in masa in legatura cu oferte si servicii prestate de S.C.Dartech L&L SRL
Articolul 2 – Tipurile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii 2.1. In baza Informarii, datele cu caracter perosnal care fac obiectul prelucrarii sunt urmatoarele:

a) Date personale: nume si prenume, adresa, telefon, adresa e-mail.
b) Date cu caracter special: codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate.
2.2. In masura in care, in baza legii, se vor adauga noi categorii de date, OPERATORUL ECONOMIC va actualiza prezenta Informare, care va contine noile tipuri de date prelucrate.Articolul 3 – Durata prelucrarii. Localizarea fizica a datelor

3.1. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe intreaga perioada de timp necesara, justificarii oportune, in urma unei actiuni pentru care a fost necesara solicitarea acestora, in conditiile legilor nationale si/sau europene. Mentionam ca, pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata procesului de recrutare/durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale, precum si termenele de arhivare impuse de legislatia aplicabila (Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996). La expirarea obligatiei legale de arhivare, datele cu caracter personal vor fi sterse de catre OPERATORUL ECONOMIC, cu indeplinirea prevederilor aferente Capitolul II, Art.5, cu referire la modul si perioada de stocare a datelor cu caracter personal.

3.2. Datele cu caracter personal trebuie pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conformitate cu Art.89/Alin.(1) din Regulament, sub rezerva punerii in aplicare a masurilor de ordin tehnic si organizatoric adecvate prevazute in respectivul Regulament in vederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate („limitari legate de stocare”).

3.3. OPERATORUL ECONOMIC proceseaza datele cu caracter personal mentionate la Articolul 2, in urmatoarele locatii fizice: – Sediul central si punct de lucru.

3.4. OPERATORUL ECONOMIC nu isi va schimba locatia fizica in care proceseaza date cu caracter personal fara a informa BENEFICIARUL despre astfel de modificari intentionate, cu cel putin 3 (trei) luni calendaristice inainte de intrarea in vigoare a acestor modificari, oferind astfel BENEFICIARULUI posibilitatea de a se opune unor astfel de modificari si/sau de a solicita masuri suplimentare.

Articolul 4 – Natura si scopul prelucrarii

4.1. OPERATORUL ECONOMIC va prelucra datele cu caracter personal, avand temei legal, contractual sau pe baza de consimtamant.

4.2. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este de respectarea legalitatii de catre OPERATORUL ECONOMIC, a serviciilor aferente furnizate, conform obiectului de activitate.

Articolul 5 Categoriile de persoane vizate. Dreptul de proprietate asupra datelor cu caracter personal
5.1. Categoriile de persoane vizate sunt urmatoarele: destinatarii desemnati de BENEFICIAR si persoanele din cadrul BENEFICIARULUI care au calitatea de destinatari ai unor expedieri trimise de terte persoane.

5.2. BENEFICIARUL este si va ramane proprietarul datelor cu caracter personal ce fac obiectul prezentei Informari.

Articolul 6 – Drepturile si obligatiile OPERATORULUI ECONOMIC, in calitatea sa de Operator de date cu caracter personal:

6.1. OPERATORUL ECONOMIC si inclusiv subcontractorii OPERATORULUI ECONOMIC, se obliga fata de BENEFICIAR sa se conformeze si sa demonstreze conformitatea cu principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza:

a) OPERATORUL ECONOMICva prelucra datele cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;
b) OPERATORUL ECONOMICva colecta datele personale in scopuri determinate, explicite si legitime, ulterior nefiind permisa prelucrarea intr-un mod incompatibil acestor scopuri;
c) OPERATORUL ECONOMICse va asigura ca datele personale sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
d) OPERATORUL ECONOMICva pastra datele intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate;
e) OPERATORUL ECONOMICgaranteaza ca datele personale sunt prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale;
f) OPERATORUL ECONOMICse obliga sa puna in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza in conformitate cu Regulamentul privind protectia datelor cu caracter personal, revizuind si actualizand in mod activ respectivele masuri;
g) Masurile tehnice si organizatorice trebuie sa fie menite a asigura ca sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrarii;
h) OPERATORUL ECONOMICse obliga sa pastreze evidentele activitatilor de prelucrare aflate in responsabilitatea sa, sa coopereze cu autoritatea de supraveghere si sa puna la dispozitia acesteia, la cerere, aceste evidente, pentru a putea fi utilizate in scopul monitorizarii operatiunilor de prelucrare respective;
i) In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, OPERATORUL ECONOMICse obliga sa utilizeze proceduri matematice sau statistice adecvate pentru crearea de profiluri, sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate;
j) OPERATORUL ECONOMICse asigura ca persoanele autorizate (subcontractorii) sa prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat sa respecte confidentialitatea sau au o obligatie statutara adecvata de confidentialitate;
k) In cazul in care operatiunile de prelucrare sunt susceptibile sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, OPERATORUL ECONOMICva fi responsabil pentru efectuarea unei evaluari a impactului asupra protectiei datelor.
Articolul 7 – Drepturile si obligatiile BENEFICIARULUI7.1. Drepturile si obligatiile BENEFICIARULUI sunt urmatoarele:

a) Dintre cele doua Parti, BENEFICIARULeste unicul proprietar al Datelor cu caracter personal furnizate de BENEFICIAR, OPERATORULUI ECONOMIC sau colectate de catre OPERATORUL ECONOMIC in numele BENEFICIARULUI, iar BENEFICIARUL are dreptul de a stabili modul de Prelucrare a Datelor cu caracter personal de catre Prestator.
b) Prelucrarea Datelor cu caracter personal va fi efectuata cu respectarea termenilor si conditiilor mentionate in instructiunile BENEFICIARULUI (astfel cum acestea pot fi modificate periodic), care vor include cel putin urmatoarele informatii: obiectul prelucrarii, durata prelucrarii, natura si scopul prelucrarii, tipul de date cu caracter personal, categoriile de persoane vizate, obligatiile si drepturile BENEFICIARULUI.
In lipsa acestor instructiuni, OPERATORUL ECONOMIC, va efectua prelucrarea datelor persoale conform standardelor si politicilor sale interne, aplicabile pentru clientii sai.

c) BENEFICIARULare obligatia sa se asigure ca exista un temei legal pentru procesarea datelor cu caracter personal, acoperit de prezenta Informare;
d) BENEFICIARULare obligatia sa informeze OPERATORUL ECONOMIC cu privire la orice date cu caracter personal eronate, rectificate, actualizate sau sterse cu privire la procesarea lor de catre OPERATORUL ECONOMIC la adresa office@dartech.info;
e) BENEFICIARULare obligatia sa asigure toate instructiunile documentate cu privire la procesarea datelor cu caracter personal ale OPERATORULUI ECONOMIC;
f) BENEFICIARUL va avea dreptul de a inspecta, in baza unei notificari rezonabile si in timpul programului normal de lucru, procesele si practicile de lucru ale OPERATORULUI ECONOMIC, care implica Prelucrarea Datelor cu caracter personal pentru asigurarea Serviciilor furnizate pentru si in numele
Articolul 8 – Raportarea incalcarii securitatii datelor cu caracter personal

8.1. OPERATORUL ECONOMIC se obliga sa notifice BENEFICIARUL, de orice violare a datelor cu caracter personal, in termen de 24 (douazecisipatru) de ore de la data la care a luat la cunostinta de existenta acesteia si sa transmita BENEFICIARULUI un formular pentru raportarea incalcarii, furnizand acestuia cat mai multe informatii despre incalcare a securitatii datelor cu caracter personal.

8.2. OPERATORUL ECONOMIC garanteaza ca va informa BENEFICIARUL despre orice evolutii noi legate de incident si despre masurile pe care le ia in legatura cu acesta, consultand BENEFICIARUL, pentru a limita consecintele incidentului si pentru a preveni reaparitia acestuia.

8.3. In ceea ce priveste fiecare incalcare, OPERATORULUI ECONOMIC va ajuta BENEFICIARUL in orice mod, care va include furnizarea de informatii suficiente, precum si sprijin in investigatiile efectuate de catre autoritatea de reglementare, cu scopul de a remedia si de a investiga incalcarea, de a preveni viitoare incidente, de a limita impactul incidentului asupra partilor implicate si/sau limita prejudiciul produs BENEFICIARULUI, ca o consecinta a incalcarii securitatii.

8.4. Fara a aduce atingere celor de mai sus, OPERATORUL ECONOMIC este obligat sa mentina o lista a fiecarei incalcari a datelor cu caracter personal. Lista va fi trimisa catre BENEFICIAR la prima solicitare a acestuia, in termen de 24 (douazecisipatru) de ore, in masura in care se refera la datele cu caracter personal prelucrate de catre OPERATORULUI ECONOMIC in numele BENEFICIARULUI. In acest sens, OPERATORULUI ECONOMIC se obliga ca listele trimise BENEFICIARULUI sunt complete si corecte.Articolul 9 – Raspunderea juridica

9.1. Pentru orice violare a datelor cu caracter personal si implicit a drepturilor persoanelor vizate care au avut ca urmare producerea unui prejudiciu acestora, cauzate de insuficienta masurilor tehnice de protectie adoptate de OPERATORULUI ECONOMIC, sau produse ca urmare a nerespectarii obligatiilor asumate prin prezenta Informare, OPERATORULUI ECONOMIC va raspunde conform legii, pentru prejudiciul direct suferit si dovedit.

Articolul 10 – Interpretarea clauzelor si a termenilor prezentei Informari.

Clauzele standard10.1. Toate clauzele prezentei Informari se vor interpreta in spiritul si conform definitiilor mentionate la Art.1.

10.2. Clauzele standard ce urmeaza a fi emise in aplicarea Regulamentului de catre Comisia Europeana si, dupa caz, de autoritatea de supraveghere competenta, devin parte integranta a prezentei Informari, fiecare Parte avand obligatia de a lua la cunostinta aceste prevederi, inclusiv cu referire la modificarile ulterioare.

Articolul 11 – Autoritatea de Supraveghere11.1. Partile agreeaza ca autoritatea de supraveghere convenita este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Articolul 12 – Alte prevederi 12.1. Raportarea oricarui incident de incalcare a securitatii datelor cu caracter personal se realizeaza pe adresa de email office@dartech.info, sau pe adresa sediului social al OPERATORULUI ECONOMIC, mentionata in Informare.